• Pon.-Pt. 9.00-18.00, Sob.-Nie. 10.00-15.00
  • Warszawa, ul. Trakt Lubelski 253F/6
  • +48 517 717 310

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§ 1 1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód wskazany w części pierwszej umowy. 2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. W przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport. 3. Wynajmujący oddaje Najemcy pojazd wskazany w ust. 1 w celu zarobkowym.;

§ 2. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawną gaśnicę, koło zapasowe, zestaw narzędzi fabrycznych, radio, apteczkę, a Najemca niniejszym wymienione okoliczności potwierdza.;

§ 3 1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości wskazanej w części pierwszej za każdy tydzień trwania najmu. 2. O ile Wynajmujący i Najemca nie ustalą inaczej, płatność następować będzie na rachunek bankowy beneficjenta PASAUTO sp. z o.o.;

§ 4 1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji wskazanej w części pierwszej. 2. Kaucja podlega zwrotowi w wysokości 50% w dniu zwrotu pojazdu przez Najemcę w miejscu wskazanym w umowie. Pozostała część kaucji zwracana jest w ciągu 6-ciu tygodni od dnia zwrotu przedmiotu najmu, po potrąceniu należności Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, w szczególności – zaległego czynszu, kary umownej, kosztów naprawy, ewentualnych uszkodzeń lub kosztów mandatów.;

§ 5 1. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w ust.1, wymienioną w umowie najmu jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję. 2. Najemca nie może dokonywać w pojeździe żadnych zmian ani też ulepszeń pojazdu pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 3000 Euro.

§ 6 1. Najemca jest zobowiązany do należytej dbałości o przedmiot najmu. 2. Najemca dokona we własnym zakresie napraw bieżących niezbędnych do normalnej eksploatacji pojazdu, w tym w szczególności na własny koszt: uzupełni płyny eksploatacyjne (np. płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, olej silnikowy), wymieni żarówki, naprawi opony, itp. 3. Wynajmujący ma prawo do monitorowania stanu przedmiotu najmu. W tym celu Najemca zobowiązuje się udzielać Wynajmującemu żądanych informacji oraz na jego żądanie udostępnić przedmiot najmu.;

§ 7 1. Po zakończeniu najmu Najemca zwróci samochód Wynajmującemu wraz z rzeczami wymienionymi w części pierwszej umowy w stanie nienaruszonym, zgodnym ze stanem pojazdu w dniu wydania go Najemcy, stwierdzonym w protokole zdawczo-odbiorczym niniejszej umowy. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd czysty, co oznacza, że pojazd w chwili zwrotu musi być umyty z zewnątrz oraz odkurzony wewnątrz. 2. Wynajmujący ma prawo do potrącenia z kaucji wpłaconej przez Najemcę następujących kwot w przypadku: a) zwrotu pojazdu z ilością paliwa mniejszą niż w protokole zdawczo-odbiorczym: 50 Euro; b) zwrotu pojazdu nieumytego na zewnątrz lub nieposprzątanego w środku: 30 Euro; c) zwrotu pojazdu w stanie naruszonym, odmiennym niż stan pojazdu z dnia wydania Najemcy Wynajmujący zatrzyma całą kwotę kaucji. 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas najmu Najemca zobowiązuje się do ich bezzwłocznej naprawy bądź pokrycia kosztów przywrócenia ich do stanu przed wynajmem, według wyboru Wynajmującego.  W przypadku stwierdzenia zdarzenia drogowego z winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się do zapłaty: a) 200 Euro za pierwsze zdarzenie drogowe z winy Najemcy. b) 500 Euro za drugie zdarzenie drogowe z winy Najemcy. 4. W przypadku obciążenia Wynajmującego przez służby kontrolne kosztami wykroczeń spowodowanych winą  Najemcy, Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą 25 Euro za każdy stwierdzony przypadek. ;

§ 8 1. Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Najemca narusza postanowienia niniejszej umowy. Wynajmujący może rozwiązać umowę w szczególności w przypadku: a) zwłoki Najemcy z zapłatą czynszu przez okres co najmniej 3 dni ponad termin płatności określonym części pierwszej umowy; b) stwierdzenia, iż Najemca użytkuje przedmiot najmu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, bądź z naruszeniem treści umowy; c) stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu najmu, bądź niemożności zbadania jego stanu mimo wezwania Najemcy na telefonicznie, przez SMA lub e-mailowo z adresu biuro@pasauto.pl. 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Wynajmujący może wysłać Najemcy w dowolnej formie, w tym w szczególności na piśmie, e-mailem z adresu biuro@pasauto.pl. 3. Najemca może rozwiązać umowę bez podania Wynajmującemu przyczyn z miesięcznym okresem wypowiedzenia na piśmie, e-mailowo  z adresu biuro@pasauto.pl.;

§ 9  1. W przypadku jakiejkolwiek formy rozwiązania (zakończenia) umowy z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości równej czynszowi pozostałemu do końca umowy lub kwocie ustalonej z Wynajmującym. 2. Wynajmujący zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej kwotę kary umownej.;

§ 10 1. W przypadku rozwiązania umowy Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zwrócić przedmiot najmu wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni od daty dokonania powiadomienia o rozwiązaniu umowy. 2. W przypadku opóźnia w zwrocie pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50 Euro za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. 3. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiotu najmu w miejscu wskazanym przez Wynajmującego, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 200 Euro. W tym przypadku Najemca będzie postępował zgodnie dalszymi z instrukcjami Wynajmującego;

§ 11 1. W razie kradzieży lub awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. 2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego pod numerem +48 577 444 369 bądź +48 517 717 310 w formie telefonicznej lub sms-owej pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 200 Euro.. 3. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć samochód. 4. W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia samochodu zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy. 5. Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 250 Euro za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Holandii. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma w takiej sytuacji prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej..;

§ 12 1. Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Integralną częścią umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu najmu, w którym strony potwierdzają stan i wyposażenie pojazdu. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów właściwy jest Sąd miejsca siedziby Wynajmującego.;

§ 13 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 14 1. Najemca zobowiązany jest do: a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny (KOPIA), polisa OC (KOPIA), zaświadczenie o wynajęciu samochodu (UMOWA NAJMU). b) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu, c) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek. d) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.  2.Najemcy w szczególności zabrania się: a) prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości. b) przekraczania dopuszczalnej prędkości c) palenia tytoniu w samochodzie. d) uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów. ;

§ 15 1. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 2 dni, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu. 2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku: a) utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu z winy Najemcy, b) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, c) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu. ;
§ 16 1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę oraz utratą kaucji. 2.  Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach: a) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, b) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa, ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji, odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy. c) zawinionego przez Najemcę nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu, 3.
Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za: a) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka, zgubienie lub utrata pilota lub kluczyka do alarmu – do 500 Euro., b) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka – do 250 Euro., c) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu, karty pojazdu – do 200 Euro. d) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 200 Euro., e) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 250 Euro., f) zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 100 Euro, g) zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 200 Euro;

[/vc_column_text]

RODO

§ 1. W związku z realizacją Przepisów RODO, PASAuto Sp. z o.o. zwany dalej (PASAuto) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Trakt Lubelski 253F/6, 04-667 Warszawa  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r. 

§ 2. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem Danych Osobowych jest PASAuto (zwany dalej „Administrator DO”). Kontakt z Administratorem DO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@pasauto.pl lub pisemnie na adres: PASAuto SP z o.o. ul. Trakt Lubelski 253F/6, 04-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.;

§ 3 CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 1. PASAuto przetwarza Pani/Pana dane osobowe: a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO], b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO], c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu: * marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych PASAuto; * organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych, * monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych oraz badania satysfakcji klienta ze świadczonych usług, * zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną, * dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, * przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, * rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez PASAuto. 2. Ponadto, PASAuto może na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO] przetwarzać dane w celu: a) analiz preferencji i zainteresowań klienta lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora DO. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator DO może: * dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta, * zaproponować spersonalizowaną ofertę; b) marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów PASAuto, c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z PASAuto, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim; 3. Marketing, o którym mowa w pkt b) – c) powyżej może być realizowany przez PASAuto za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz komunikacji za pośrednictwem komunikacji telefonicznej. 

§ 4 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów w tym: a) przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do: – po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji); – zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PASAuto; – dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego Administratora DO wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych; b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych PASAuto na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

§ 5 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE. Przysługują Pani/Pan następujące prawa wynikające z Przepisów RODO: a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe; b) prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym: i. prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), ii. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO; d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, iii. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv. dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, v. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; e) prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę; f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez PASAuto naruszają Przepisy RODO; g) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt a) – g) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem DO (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

§ 6 INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: a) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartych z Panią/Panem umów; b) podmioty wspierające PASAuto w jego procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz PASAuto (tzw. procesorzy PASAuto) uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności w tym: agenci, agencje reklamowe, sponsorzy i inne podmioty uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych; c) podmioty powiązane z PASAuto w ramach grupy kapitałowej PASAuto, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych; d) podmioty realizujące usługi telekomunikacyjne; e) podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Pana/Pani naszych rachunków lub faktur w terminie; f) podmioty prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty; g) podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe; h) podmioty realizujące usługi przewozowe; i) podmioty drukujące korespondencję oraz obsługujące korespondencję od klientów; j) biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania informacji o Pani/Pana zadłużeniu, które są dostępne w tych biurach; k) Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania czy Pani/Pana dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych; l) podmioty archiwizujące dokumenty; m) podmioty zajmujące się badaniami opinii klientów; n) podmioty świadczące na rzecz PASAuto usługi techniczne, w tym: rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz udostępniające dla PASAuto narzędzia teleinformatyczne;
o) Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z PASAuto umowy.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!